Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δάνειο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δάνειο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2018/01/19

Τριμελές Εφετείο Πειραιώς 791/2017 : Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Δεκτή αγωγή δανειοληπτών (Αναδημοσίευση από ΔΣΑ)

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Ρήτρα σε αξία συναλλάγματος - Αναπροσαρμογή οφειλής – Παραβίαση ΠΔΤΕ 2501/2002 – Ρύθμιση άρθρου 291 ΑΚ – Πρόσθετη παρέμβαση σωματείου – Προστασία καταναλωτών – Προστασία δόσης - Μετατροπή – Αρχή διαφάνειας – Καταχρηστικοί όροι ΓΟΣ – Αντίθεση του ΓΟΣ ισοτιμίας στην αρχή της διαφάνειας – Γνώση Τράπεζας για επερχόμενη αλλαγή στην συναλλαγματική ισοτιμία – Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου από Τράπεζα.

2017/06/25

ΑΠ 1081/2015: το έντοκο δάνειο αποτελεί τελεία αμφοτεροβαρή σύμβαση
Πηγή: www.areiospagos.gr : ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου – το έντοκο δάνειο αποτελεί τελεία αμφοτεροβαρή σύμβαση – το άτοκο δάνειο αποτελεί ατελώς αμφοτεροβαρή σύμβαση, αφού το ζεύγμα υποχρεώσεων δεν συνυπάρχει χρονικά – η υποχρέωση προς απόδοση του δανείσματος δεν αποτελεί αντάλλαγμα (αντιπαροχή) για τη δόση του δανείσματος, αλλά απλή έννομη συνέπεια αυτής – εσφαλμένα έκρινε το Εφετείο ότι η σύμβαση ανοίγματος πίστωσης (πλαφόν) μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη – εργολάβου, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος δικαιούται τμηματική εκταμίευση δανείου, αποδεικνύοντας κάθε φορά τις εργασίες που αφορούσε το τμήμα του δανείου, εμπίπτει στις εξαρτώμενες από αντιπαροχή απαιτήσεις – αναιρεί – παραπέμπει.

2014/11/04

Το κείμενο της τροπολογίας για τα «κόκκινα δάνεια» όπως κατατέθηκε στη Βουλή στις 3.11.2014


Προσθήκη Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ).

 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων


«Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

 

2014/06/28

Πράξη υπ' αριθμ. 42/30.5.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ : "Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων." (ΦΕΚ Β΄ 1582/16.6.2014)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1582
16 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης: 42/30.5.2014
Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
ΦΕΚ Β΄1582/16.6.2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2014/05/04

Απόφαση ΔΕΕ στην C-26/13 Kásler, Rábai κατά OTP Jelzálogbank Zrt : Συμβάσεις καταναλωτικού δανείου συνομολογηθείσες σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) – Ρήτρες σχετικά με συναλλαγματικές ισοτιμίες
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 30ής Απριλίου 2014 (*)
«Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστική ρήτρα σε συμβάσεις συναφθείσες μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή – Άρθρα 4, παράγραφος 2, και 6, παράγραφος 1 – Εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικών ρητρών – Εξαίρεση ρητρών σχετικών με το κύριο αντικείμενο της συμβάσεως και το ανάλογο ή μη μεταξύ της τιμής και της αμοιβής εφόσον είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό – Συμβάσεις καταναλωτικού δανείου συνομολογηθείσες σε ξένο νόμισμα – Ρήτρες σχετικά με συναλλαγματικές ισοτιμίες – Διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς, εφαρμοστέας κατά τoν χρόνο αποδεσμεύσεως του δανείου, και της τιμής πωλήσεως, εφαρμοστέας κατά τον χρόνο αποδόσεώς του – Εξουσίες του εθνικού δικαστή υφισταμένης συμβατικής ρήτρας η οποία χαρακτηρίζεται “καταχρηστική” – Εφαρμογή εθνικής διατάξεως εθνικού δικαίου αντί της καταχρηστικής ρήτρας – Επιτρέπεται»

2013/10/04

Υπολογιστής Μηνιαίας Δόσης Δανείου (εφαρμογή)Μία εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε την μηνιαία δόση του δανείου σας.

Τα στοιχεία που χρειάζεται η εφαρμογή εισάγονται στη δεξιά στήλη στα γαλάζια κουτάκια. Αφού τα συμπληρώσετε, πατήστε "Υπολογισμός" και στο κόκκινο κουτάκι, θα σας βγει η δόση του δανείου που σκοπεύετε να πάρετε. 

Προσοχή! Για την εισαγωγή δεκαδικών ψηφίων χρησιμοποιείτε την τελεία ("."). Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει το κόμμα (",") 
Περιγραφή Εισαγωγή Στοιχείων
Ύψος Δανείου
Διάρκεια (σε μήνες)
Επιτόκιο
Μηνιαία Δόση

(σημείωση: Δε φέρουμε καμία ευθύνη - νομική ή άλλη - από τα αποτελέσματα της εφαρμογής)


 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________