Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2014/01/28

Αναγνώριση της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ που έχει εγκατασταθεί στο ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ως κατάλληλη για την ειδίκευση των ιατρών στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής | Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 3486 / 2014 ΦΕΚ Β 117/24.01.2014 [ημ/νία κυκλ. 27.01.2014]Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 3486 / 2014
Αναγνώριση της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ που έχει εγκατασταθεί στο ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ως κατάλληλη για την ειδίκευση των ιατρών στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 258),
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 34),
γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165),
δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370705 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31),
ε. του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76),
στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 1642 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 6161/30−10−2013 (ΦΕΚ 2761 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουρ−γού και του Υπουργού και ισχύει σήμερα.
3. Το με αρ. πρωτ. 11691/24−4−2013 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
4. Την υπ’ αριθμ. 5418/6−11−2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.

αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ με την οποία αναγνωρίζεται η καταλληλότητα της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ που έχει εγκατασταθεί στο ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ για ειδίκευση ιατρών στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής για τέσσερα (4) έτη με προοπτική επανεξέτασης μετά από τρία (3) έτη της δυνατότητας χορήγησης καταλληλότητας για πλήρη χρόνο ειδίκευσης επί τη βάσει του έως τότε παραχθέντος κλινικού έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΣπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

***Σας άρεσε; Διαδώστε το***
___________________________________________________________________________

2013/09/24

Αναστέλλει τις λειτουργίες του το ΕΚΠΑ με απόφαση Συγκλήτου.


Απόφαση Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της έκτακτης συνεδρίας της 23ης Σεπτεμβρίου 2013


 Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 διαπιστώνει: 
  • την αντικειμενική πλήρη αδυναμία της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • ότι η ακατάληπτη επιμονή των Υπουργείων Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επιλογές που οδηγούν ευθέως στην υπονόμευση της ανώτατης εκπαίδευσης της νέας γενιάς της Ελλάδας, ουσιαστικής ελπίδας για την υπέρβαση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να γίνει αποδεκτή.
  • ότι τα Υπουργεία Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αστοιχείωτους λογιστικούς υπολογισμούς και λογικά άλματα, που δεν αρμόζουν σε υπεύθυνους φορείς ευνομούμενης πολιτείας, και πλήρη αδιαφάνεια, περιθωριοποιεί το πρώτο Πανεπιστήμιο της Χώρας και των Βαλκανίων, που προσφέρει αδιαλείπτως από το 1837 σημαντικότατα εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας.


Η Σύγκλητος, κατόπιν αυτών αποφασίζει την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας, αλλά και της Ευρώπης επικαλούμενη τα συνταγματικά της δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις περί ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. με λύπη της ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξαναγκάζεται χωρίς τη θέλησή του σε αδυναμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, διεξαγωγής εξετάσεων, ορκωμοσίας πτυχιούχων και, γενικώς κάθε άλλης ακαδημαϊκής λειτουργίας και παροχής κοινωνικού έργου, καθώς και ανταπόκρισης στις  διεθνείς  υποχρεώσεις του.

Η Σύγκλητος, τέλος, απευθύνει θερμή παράκληση προς πάντα αρμόδιο έστω και την ύστατη αυτή στιγμή για την αναστολή των επώδυνων μέτρων σε βάρος του Ε.Κ.Π.Α.

Αθήνα 23-9-2013

Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. 
 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2012/06/03

Πρόσκληση για την Επιστημονική Εκδήλωση της 2-7-2012 με θέμα: "Η Επιμέτρηση της Ποινής στη Δικαστική Πρακτική"
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΠΕΕ) 


έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ.
στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (Δέγλερη και Λ. Αλεξάνδρας 121) με θέμα:

Η Επιμέτρηση της Ποινής στη Δικαστική Πρακτική2012/03/04

Ενημέρωση (E-learning ΚΕΚ του ΕΚΠΑ)


Νέος κύκλος σπουδών συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διατίθεται από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Εγγραφείτε στο Newsletter:


___________________________________________________________________________

2012/02/22

Εκδήλωση με θέμα: "Αντιμετώπιση του Εγκλήματος της Παιδικής Πορνογραφίας" την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου στο ΕΚΠΑ (αμφ. Δρακοπούλου)


ενημέρωση 22/2/2012Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Φίλες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που εξαγγέλθηκαν από τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για σήμερα το απόγευμα, η εκδήλωση για «Το Εγκλημα της Παιδικής Πορνογραφίας» αναβάλλεται για αύριο Πέμπτη ώρα 6.15 μμ στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), αίθουσα Νέου Αμφιθεάτρου.
Θα είναι τιμή και χαρά μας να τιμήσετε την εκδήλωση με την παρουσία και τη συμμετοχή σας σ’ αυτήν.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Νέστωρ Κουράκης    Κ.Δ. Σπινέλλη    Αντ. Μαγγανάς
 ---------------------------------------------------
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΕ) 

Σε συνεργασία  με

το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΠΕΕ) και τον ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ του Παντείου Πανεπιστημίου    

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν 
σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18.15, 
στην αίθουσα Ι. Δρακοπούλου του κεντρικού κτιρίου Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με θέμα:


"Αντιμετώπιση του Εγκλήματος της Παιδικής Πορνογραφίας"

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Πέτρου Κακκαλή, επίτ. Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και επί σειρά ετών Γεν. Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Για το έργο και την προσωπικότητα του εκλιπόντος θα ομιλήσει στην αρχή της εκδήλωσης ο Ιάκωβος Φαρσεδάκης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Μέρος Πρώτο: 

Οι ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας 

(Συντονίζει η Κ.Δ. Σπινέλλη, ομότ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Εισηγητές: 

Δημ. Κιούπης, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμμ. Σφακιανάκης, Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας


Μέρος Δεύτερο: 
Οι εγκληματολογικές και ψυχιατρικές διαστάσεις του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας 

(Συντονίζει ο Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής     Εγκληματολογίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Εισηγητές: 

Ευδοξία Φασούλα, Δ.Ν., Εγκληματολόγος
Κώστας Πανάγος, Εγκληματολόγος (MSc LSE)
Γεράσιμος Κολαΐτης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία"


Μέρος Τρίτο: 
Συζήτηση και Συμπεράσματα

Η συμμετοχή σας θα μας είναι πολύτιμη


Κ.Δ. Σπινέλλη
Ομότ. Καθηγήτρια
ΕΚΠΑ
Πρόεδρος ΕΕΕ


Νέστωρ Κουράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Διευθυντής Εργαστηρίου ΠΕΕ


Αντώνης Μαγγανάς                
Καθηγητής Παντείου Παν/μίου
Διευθυντής Τομέα
ΕγκληματολογίαςΣτους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Εγγραφείτε στο Newsletter:


___________________________________________________________________________

2012/01/19

Σεμινάριo χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Ποινικών Επιστημών για τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 Σεμινάριo χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Ποινικών Επιστημών για τους φοιτητές  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καλούνται οι πρωτοετείς και οι δευτεροετείς φοιτητές του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο  για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συστήματος βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (χρήση του καταλόγου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες από απόσταση).
Τα σεμινάριo θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/01/2012 και ώρα 17:00 στη Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών, Σόλωνος  57, 2οςόροφος.                                                               

                                                                Αθήνα 17/1/2012
                                                                Από τη Βιβλιοθήκη
  Εγγραφείτε στο Newsletter μας:

2012/01/08

Επιστημονική εκδήλωση του ΕΚΠΑ με θέμα: "Aκαδημαϊκή Ελευθερία σήμερα και ο Νόμος 4069/2011"


To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30) επιστημονική εκδήλωση με θέμα:"Aκαδημαϊκή Ελευθερία σήμερα και ο Νόμος 4069/2011"*[sic]


και ομιλητές τον Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Χρυσανθάκη, τους Επίκ. Καθηγητές: κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο και κ. Χαράλαμπο Ανθόπουλο και τον Αναπληρωτή Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντώνιο Αργυρό.

Στη συζήτηση προεδρεύει ο Πρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Γ. Παναγιωτόπουλος και παρεμβαίνει ο καθηγητής κ. Ηλίας Νικολακόπουλος.

Σας προσκαλούμε να παραστείτε.


Ο Πρύτανης
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

Πηγή: Ιστοσελίδα ΔΣΑ (κάντε κλικ εδώ)


*Σημείωση: Το πρωτότυπο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει λανθασμένα τον νόμο υπ' αριθμ. '4069', αντί του ορθού "4009/2011" (δείτε το κείμενο του νόμου σε αρχείο .pdf ακριβώς παρακάτω)