Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιχειρείν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιχειρείν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2017/04/29

Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/ 2017 (ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017): Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», (Α' 240), όπως ισχύει.

2. Του ν. 4177/2013, (Α' 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2014/09/23

Μηνιαίες πλέον οι καταβολές στον ΟΑΕΕ από 1.3.2015 : ΥΑ υπ’ αριθμ. 15727/234/Φ10035 (ΦΕΚ Β' 2491/18-09-2014)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α, 85).
2. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 (Α, 245) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 (Α, 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (194 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (Α, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 119/2013 (Α, 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134, Α΄, 10−06−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αρ. οικ. 20894/61/20−6−2014 (Φ.Ε.Κ. 1634/τ. Β΄/ 20−06−2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27695/77/8−8−2014 απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 2244/18−8−2014) «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
10. Την υπ’ αρ.167/59/12−6−2014 απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε.
11. Το αρ. πρ. 9354/09−09−2014 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
12. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Ε.
13. Την ανάγκη για τον καθορισμό αναγκαίων λεπτομερειών για την έναρξη της μηνιαίας καταβολής εισφορών για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.,

αποφασίζουμε:

2014/08/08

N. 4276 / 2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 155 / 30.07.2014

N. 4276 / 2014 ΦΕΚ Α 155 / 30.07.2014
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

2014/02/05

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών - ΜΥΦ (ΓΓΠΣ)
Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών - ΜΥΦ

Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (ενημερωμένο 23.1.2014)
XSD 
XML 
Συχνές ερωτήσεις  - ενημερώνονται συνεχώς

Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.

Οι παρατηρήσεις για το σύστημα είναι ευπρόσδεκτες στο myf@gsis.grΣπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

***Σας άρεσε; Διαδώστε το***
___________________________________________________________________________

2014/01/06

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EKOJ L 347, 20/12/2013, p. 33–49
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 11ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/09/08

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4180/2013 Aντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 183 / 05.09.2013 Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.09.2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4180/2013
Aντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη  Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α 183 / 05.09.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.09.2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

2012/11/27

Συνάντηση ΕΑΝΔΑ και e-Θέμις για την προώθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για νέους δικηγορουςΣτο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΕΑΝΔΑ για τη δυνατότητα ένταξης νέων δικηγόρων σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης για την δημιουργία γραφείου ή/και για την ενίσχυση ήδη υφισταμένου, αλλά και γενικότερα για τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων ΕΣΠΑ για νέους συναδέλφους πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αρμόδιους συμβούλους της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων, σε συνέχεια της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβρη με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα κ.Γιαννούση.

Η αντιπροσωπεία της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της Γιώργο Κώτσηρα και το μέλος του Δ.Σ. Ηλία Σιδέρη, συνοδευόταν από τον εκπρόσωπο της επιστημονικής ένωσης e-themis, Γιάννη Παγώνα, και από κοινού έθεσαν ζητήματα αξιοποίησης ενωσιακών κονδυλίων για τους νέους δικηγόρους. Ειδικότερα, επεξηγήθηκε εκ μέρους μας η ανάγκη για υπαγωγή και των νέων συναδέλφων σε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθόσον είμαστε εκ των κλάδων που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την ακραία οικονομική κρίση, ενώ αποτελούμε και ένα εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό που πρέπει να στηριχθεί.

Η συνέχεια στο ethemis

 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2012/11/09

Η Ε.Ε.Ν. e-Θέμις διοργανώνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 Ημερίδα με θέμα: “Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Νομικό Πλαίσιο”

Η Ε.Ε.Ν. e-Θέμις διοργανώνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 Ημερίδα με θέμα: 

“Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Νομικό Πλαίσιο”


Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας αρ.7). 
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι δηλώσουν συμμετοχή. Δεδομένου, δε, ότι ο αριθμός των θέσεων είναι συγκεκριμένος, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.
 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

Ημερίδα ΕΑΝΔΑ: «Η δικηγορία την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Επαγγελματικές προοπτικές για τους ασκούμενους και νέους συναδέλφους».
Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών διοργανώνει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ημερίδα με θέμα:

«Η δικηγορία την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Επαγγελματικές προοπτικές για τους ασκούμενους και νέους συναδέλφους».2012/08/16

22ο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα: «Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης (Ν. 4072/2012)»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όπως είναι γνωστό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου  Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στη Λάρισα  και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «LARISSA IMPERIAL» στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2012 με θέμα:

«Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης
(Ν. 4072/2012)»
2012/07/10

Bluseed pt 2: How it Works (SlideShare Presentation) 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

Epixeiro.gr: Συστάθηκε o Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού ΕμπορίουΟλοκληρώθηκε η ιδρυτική συνάντηση του Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου με συμμετοχή πολλών εταιριών του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου. Ο GR.EC.A. (Greek e-Commerce Association) - ή ελληνικά Ε.Σ.Η.Ε. (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου) το εθνικό όργανο για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, συστάθηκε με τη συμμετοχή πολλών μεγάλων και μικρών εταιριών του χώρου.

2012/07/09

Blueseed: Πως οι πραγματικά καινοτόμοι επιχειρηματίες ξεπερνούν τα εμπόδια που θέτει το Κράτος στην Ανάπτυξη

Facebook | Twitter  | LinkedIn | Google+ | Δικηγορικό Γραφείο

Είναι πολύ κουραστικό όταν έρχονται στο γραφείο άνθρωποι που έχουν υποτίθεται όρεξη για δουλειά και ζητούν συμβουλές για το πως να αντιμετωπίσουν τα πλείστα όσα εμπόδια βάζει το Κράτος στις καινούργιες επιχειρήσεις. 

Αυτό που είναι ακόμα πιο κουραστικό είναι να βλέπεις συνέχεια ανθρώπους να τα παρατάνε με την πρώτη δυσκολία.

Κατά τη γνώμη μου το Ελληνικό Κράτος δεν είναι ό,τι χειρότερο έχει δει ο πλανήτης όσον αφορά την επιχειρηματικότητα (σε καμία βέβαια περίπτωση δεν είναι και ό,τι καλύτερο). 

Αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα σε όλους μας, είναι ότι η δυνατότερη φωνή είναι αυτής της κάκιστης νοοτροπίας που έχουμε αποκτήσει από τις προηγούμενες γενιές, να τα περιμένουμε όλα "από πάνω". Για όλα φταίει το Κράτος σε αυτή τη χώρα. 

Όταν όμως έχεις βάλει στόχους και πραγματικά προσπαθείς να τους πετύχεις βρίσκεις λύσεις ακόμα και στα πιο δύσκολα προβλήματα. 

Το παρακάτω βίντεο εξηγεί τον τρόπο που βρήκε η Google και η Silicon Valley να παρακάμψουν όλα τα νομικά (λέγε με νομικίστικα) προβλήματα του Δικαίου Αλλοδαπών των ΗΠΑ και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν την άσβεστη δίψα τους για επικοινωνία με ανθρώπους εξίσου καινοτόμους, φιλόδοξους και εργατικούς, που τυχαίνει όμως να μην είναι Αμερικανοί:

Στα 12 μίλια από τις ακτές της Silicon Valley - σε διεθνή ύδατα δηλαδή - δημιουργούν ένα πλεούμενο-μεγαθήριο (το Blueseed), το οποίο θα χρησιμεύει ως ένα σύμπλεγμα-στέγαστρο (αγγλιστί Googleplex) για τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις, μέχρι να αποκτήσουν επαρκή χρηματοδότηση (και επομένως, να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση βίζας).  

Οι άνθρωποι αυτοί είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα εφευρετικότητας, ξεροκεφαλιάς και αγάπης για το αντικείμενο της δουλειάς τους, όλα μαζί. 

Είναι επίσης μία αφορμή για έμπνευση σε όλους εμάς, τους ανθρώπους που για τον οποιονδήποτε λόγο έχουν μείνει εδώ , στο Κράτος που αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης, και προσπαθούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, να μην τα παρατάμε, να τα βάζουμε κάτω και να υπερνικάμε όλα τα εμπόδια που προκύπτουν, χωρίς να αγκομαχούμε.

Είναι ίσως κι ένας πολύ καλός λόγος να βγάλουμε από την περίφημη φράση "Ελλάδα σ' αγαπώ" το "Αχ", ώστε να στρωνόμαστε στη δουλειά, να διαπρέπουμε και να αποδεικνύουμε τους πάντες λάθος συνέχεια. Ό,τι κι αν προκύψει.   

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________