Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Τραπεζικό. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Τραπεζικό. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2017/06/25

ΑΠ 1081/2015: το έντοκο δάνειο αποτελεί τελεία αμφοτεροβαρή σύμβαση
Πηγή: www.areiospagos.gr : ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου – το έντοκο δάνειο αποτελεί τελεία αμφοτεροβαρή σύμβαση – το άτοκο δάνειο αποτελεί ατελώς αμφοτεροβαρή σύμβαση, αφού το ζεύγμα υποχρεώσεων δεν συνυπάρχει χρονικά – η υποχρέωση προς απόδοση του δανείσματος δεν αποτελεί αντάλλαγμα (αντιπαροχή) για τη δόση του δανείσματος, αλλά απλή έννομη συνέπεια αυτής – εσφαλμένα έκρινε το Εφετείο ότι η σύμβαση ανοίγματος πίστωσης (πλαφόν) μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη – εργολάβου, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος δικαιούται τμηματική εκταμίευση δανείου, αποδεικνύοντας κάθε φορά τις εργασίες που αφορούσε το τμήμα του δανείου, εμπίπτει στις εξαρτώμενες από αντιπαροχή απαιτήσεις – αναιρεί – παραπέμπει.

2017/04/13

Ηλεκτρονικές πληρωμές POS (Υπουργείο Οικονομικών – Δελτίο Τύπου 13.04.2017)


Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.

2015/09/05

«Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων .» (Υπ. Απόφαση υπ’ αρ. Γ.Δ.Ο.Π.0001171ΕΞ 2015/Χ.Π. 2581 ΦΕΚ Β΄ 1871/3.9.2015)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

«Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών υποψηφίων βουλευτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.» (Γ.Δ.Ο.Π.0001172ΕΞ 2015/Χ.Π.2582 ΦΕΚ Β΄ 1871/3.9.2015)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

2015/07/21

Η Οδηγία BRRD που πρέπει να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέχρι την 22α Ιουλίου 2015 [Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012]Μπορείτε να προβάλλετε σε προεπισκόπηση την οδηγία ή να την κατεβάσετε σε αρχείο .docx [word 2007] για επεξεργασία


 


2015/05/11

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, Eurobank Ergasias Α.Ε. | ΦΕΚ Β 807/06.05.2015


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)               Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 10.000.000 ευρώ.
(2)               Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Α.Ε.» συνολικού ποσού 2.377.000.000 ευρώ.
(3)               Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Α.Ε.» συνολικού ποσού 2.147.300.000 ευρώ.
(4)               Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Α.Ε.» συνολικού ποσού 588.200.000 ευρώ.

2014/11/17

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ


      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ------------
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡ.: Κλ. Αναστασιάδου τηλ.: 210 8808703
Π. Μητσάκη τηλ.: 210 8808701
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Πατησίων 54, ΤΚ 10682
ΦΑΞ:   210 8833318
AΔΑ:ΩΕΧΓΟΡΡΖ-Ζ1Μ
Αθήνα, 4-11-2014
   Αρ. Πρωτ.: 33401/28249/51Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ


O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω)
έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 81 134 του Ν. 3655/2008 « Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση» του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-2008, τ. Α΄).
2)     Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.80000/28375/1942/9-1-2013 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Οργανωτική δομή και λειτουργία του ΤΑΥΤΕΚΩ» (ΦΕΚ 38/τ.Β΄/14-1-2013) και ιδίως του άρθρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρ. 3 αυτής.
3)     Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43 και 45 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ. Α΄ ).
4)     Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/142/15930/28-8-2014 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 33/2006, όπως ισχύει, με θέμα «έγκριση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή παρ’ εφέταις, στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχ/σεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω – Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
5)      Την υπ’ αριθμ. 422/22-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση και ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης και η παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
6)     Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11921/13 Κ.Υ.Α. «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3026/1954 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986» (ΦΕΚ 320/18-2-2013,τ. Β΄).
7)     Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/26-3-2014/τ. Α΄)
8)     Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις Φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
9)     Το γεγονός ότι η δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας των δικηγόρων που θα προσληφθούν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑΥΤΕΚΩ.
10)Τις αυξημένες ανάγκες για τη νομική υποστήριξη του ΤΑΥΤΕΚΩ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.     Αντικείμενο απασχόλησης τους θα είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων του Ταμείου και η νομική κάλυψή του ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών, η παρακολούθηση της πορείας των δικαστικών υποθέσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν το Ταμείο, η παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς το Δ.Σ. και τις Υπηρεσίες του Ταμείου εφόσον αυτές ζητούνται, ο έλεγχος και η νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμφωνητικών και συμβάσεων του Ταμείου, η νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, η παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά το Ταμείο και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και η εν γένει υποστήριξη του έργου της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά κανόνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με καθημερινή παρουσία, εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη παράστασης και εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών, στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου, στην έδρα αυτού στην Αθήνα επί της οδού Πατησίων 54.

2.      Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:

        I.            Να έχουν την ιδιότητα δικηγόρου παρ’ εφέταις, εγγεγραμμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
      II.            Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος, Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
    III.            Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα α) για κακούργημα, β) για τα εγκλήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας, ψευδορκίας, απάτης και απιστίας και να μην είναι υπόδικοι για τα αδικήματα αυτά. 
  IV.            Να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
    V.            Να μην έχουν στερηθεί αμετάκλητα των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
  VI.            Να μην έχουν σε βάρος τους πειθαρχική καταδίκη για οποιοδήποτε λόγο.
VII.            Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
VIII.            Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.
   IX.            Να έχουν επαγγελματική δικαστηριακή εμπειρία και εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης ή/και του εργατικού δικαίου, που αποδεικνύονται από ικανό αριθμό δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων, υπομνημάτων κ.λ.π. Στα κριτήρια της επαγγελματικής εμπειρίας, επάρκειας και της εξειδίκευσης τίθεται συντελεστής βαρύτητας 10.
     X.            Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και σε τουλάχιστον καλό επίπεδο γνώση της γαλλικής ή/και της γερμανικής γλώσσας. Στο κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών τίθεται συντελεστής βαρύτητας 4.
Το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.
   XI.            Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Στο κριτήριο αυτό ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 3.

          Κατά την αξιολόγηση και επιλογή θα ληφθούν υπόψη μαζί με τα παραπάνω προσόντα η προσωπικότητα του υποψηφίου (με συντελεστή βαρύτητας 7), η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση (με συντελεστή βαρύτητας 8) και εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στους προαναφερόμενους κλάδους του δικαίου (κοινωνικής ασφάλισης ή/και του εργατικού δικαίου) με συντελεστή βαρύτητας 9.
          Θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση και το προσδόκιμο της εξέλιξής τους με συντελεστή βαρύτητας 2 για το καθένα από τα κριτήρια αυτά.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
  
         οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην ημερήσια εφημερίδα του Αθηναϊκού τύπου «Καθημερινή»,  ήτοι από την  13-11-2014, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.     Αίτηση.

Β.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κατά νόμο αποδεικτικών της ταυτότητας του υποψηφίου εγγράφων.

Γ.  Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’  εφέταις, εγγεγραμμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Δ.   Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

        Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά, Υπεύθυνη Δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν σε προκηρυσσόμενη θέση, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Ε.     Υπεύθυνη Δήλωση.
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα και δεν είναι υπόδικοι για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και σε αντίθετη περίπτωση να αναφέρουν τις αξιόποινες πράξεις.
β) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί αμετάκλητα των πολιτικών του δικαιωμάτων και σε αντίθετη περίπτωση να δηλωθεί η ημερομηνία που λήγει η διάρκεια της στέρησης αυτής.
δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’  αυτές.

ΣΤ.   Ευκρινές απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Ζ.  Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας και γνώσης Η/Υ.  Για τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, την αντιστοιχία και την βαθμολογική αντιστοιχία (όπου απαιτείται) από τον ΔΟΑΤΑΠ/πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και επίσημη μετάφρασή τους.

Η.     Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης και με συνημμένα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (δικόγραφα, υπομνήματα, δικαστικές αποφάσεις, κατάσταση Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τις δικαστικές παραστάσεις κ.λ.π.).

     Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά χωρίς επικύρωση:

§  Ευκρινή φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τους φορείς του δημόσιου τομέα της περ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ή των ακριβών αντιγράφων τους.
§   Ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
§  Ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και από πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν θεώρηση από τους φορείς που εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

      Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από ώρα 07.30΄ π.μ. έως 15.30΄ μ.μ.) στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΑΥΤΕΚΩ (Αθήνα, Πατησίων 54, 4ος όροφος) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: ΤΑΥΤΕΚΩ, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πατησίων 54, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82) με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 33401/28249/51/4-11-2014   προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δικηγόρων» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.
        Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

        Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. οικ.2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226)», όπως ισχύει και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

         Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) ένα (1) δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β)  τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΤΑΥΤΕΚΩ με τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραμματέα θα ασκήσει ένας υπάλληλος του Ταμείου.

       Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
       Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το ΤΑΥΤΕΚΩ και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Το Ταμείο οφείλει σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

        Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του ΤΑΥΤΕΚΩ και κοινοποιείται:
Α.  Στον δικαστικό αντιπρόσωπο α΄  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .
Β.  Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να επιμεληθούν (ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αντίστοιχα.
         Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής.
         Η Προκήρυξη με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.  

                                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                            Δομένικος Νικόλαος

                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ2014/06/28

Πράξη υπ' αριθμ. 42/30.5.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ : "Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων." (ΦΕΚ Β΄ 1582/16.6.2014)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1582
16 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης: 42/30.5.2014
Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
ΦΕΚ Β΄1582/16.6.2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2014/06/22

Νέα Ηλεκτρονική Εφαρμογή στο TAXIS για δήλωση λογαριασμού που καλύπτεται από το ακατάσχετο (in.gr)


Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISnet με την οποία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τον μοναδικό λογαριασμό τους για τον οποίο ισχύει το ακατάσχετο θέτει σε λειτουργία εντός των επομένων ημερών το υπουργείο Οικονομικών.
Όπως ανακοινώθηκε, «ο Νόμος 4254/2014 για κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων με χρέη προς το Δημόσιο διασφαλίζει το ακατάσχετο ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως.
Επιπλέον, προβλέπει ρητά ότι πέραν των 1.500 ευρώ, είναι ακατάσχετα προνοιακά επιδόματα, όπως των πολυτέκνων και των τετραπληγικών, καθώς και το κοινωνικό μέρισμα».

Διαβάστε τη συνέχεια στο news.in.gr
Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών